Tuesday, 2023-12-05, 3:45 PM
Welcome Viesis | RSS
esi sveicinaats manaa web!!!!
Sākums | CS 1.7 - Forums | Register | Log in

[Jaunākie pievienotie · Lietotāji · Noteikumi · Meklēt · RSS ]
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
Forums » hedbratok clan serveris » CS Jaunumi!!!! » CS 1.7 (...)
CS 1.7
windtalkersDatums: Friday, 2008-01-04, 5:04 AM | Ziņas # 1
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
cS 1.7 ?? 22:22
Drîz CS pasaulç iestâsies bums! Kompânija Valve dâvina visiem geimeriem
neaizmirstamu dâvanu CS 1.7. Daþi uzlabojumi:
1. Mapç de_train teroristu misija – aizdzît vilcienu vagonus.
2. Mapç de_aztec bûs 30% iespçja noslîkt ûdenî un vçl 30 procentu iespçja, ka tevi apçdîs Maiju jeb Acteku karavîri.
3. Mapç de_klan_mill bûs 30% procentu iespçja, ka ieroèa stobrs piepildîsies ar ûdeni.
4. Beidzot bûs ~BAB~ skini.
5. Ðo CS iecerçts veidot pçc iespçjas tuvâk îstenîbai – tagad nomirst pçc jebkura ieroèa „headshota” (nekas nebija teikts par bruòâm un kasku), ja tu nokritîsi uz kâjâm no liela augstuma, tad tu lçnâk iesi un streipuïosi kâ 1. Janvârî .
Tagad bûs arî sievieðu – playeru modeïi.
Ieroèu cena bûs atkarîga no valûtas kursa. (Tas laikam nozîmç, ka Gloks var maksât dârgâk nekâ AWP:D).

Galvenâs izmaiòas:

CS kïûs reâlâks (gan tuvâks îstenîbai un pçc manâm domâm arî vispârçji:) ).

Pçc trâpîjuma kâdâ svarîgâ orgânâ nâve iestâjas pakâpeniski (olas neskaitâs ).

No jebkura ieroèa trâpijuma galvâ iestâjas nâve (tu mirsti).

Trâpot pa roku rodas lûzums.

Nokrîtot uz kâjâm palçninâs gaita un jebkurð ðâviens kïûst îpaði bîstams.

Arî Holivuda ir kaut ko ietekmçjusi – Iespçjams „pçdçjais ðâviens” – 3 sekundes pçc nâves iespçjams izðaut un lode lido tieði tur, kur tçmç mçríis.

Speciâlâs T un CT iespçjas:

Teroristi –
Var uzspridzinât c4 jebkurâ laikâ.

Iespçjams nopirkt kaut kâdu arâbu bumbu.

PretTeroristi –
1 reizi raundâ var saòemt kartes satelîtuzòçmumu ar 1 sekundes aizkavi.

Iespçjams nopirkt kustîbu detektorus, kurus uzstâdot tas fiksç kustîbu tam apkârt un iespçjams uzzinât kad tuvojas pretinieks (es jau zinu kas notiks gamerx.lv kad mûs nûbus ar ðitiem drâzîsSad ).

Izmaiòas mapos:

Pavisam oficiâlajos turnîros tiks izmantotas 7 mapes:
de_aztec
de_inferno
de_train
de_clan1_mill
de_nuke
de_dust2
de_cbble

Sâksim ar to, ka visos „plantos” bûs uzzîmçtas speciâlas pentagrammas, ar kuru palîdzîbu CT varçs teleportçties no punkta A uz punktu B, un otrâdi, to varçs izdarît ar komandu say_magic un maìisko vârdu. Lai kompensçtu ðo priekðrocîbu Teroristiem bûs daþâdas iespçjas – katrâ mapç savas:

de_aztec – akmens bluíi kustçsies
sâkot ar 7 raundu ûdens lîmenis celsies, sasniedzot 16 raundu – ûdens bût tilta lîmenî.

de_dust2 – CT bâze atradîsies tieði pretî koka durvîm (ïoti izdevîgi ar AWP)
iespçjamas smilðu vçtras
izeja no B planta bûs ieþogota
1 reizi raunda laikâ teroristiem ir iespçja nocietinâties un izrakt grâvi, ir 15% iespçja, ka visiem kas ðíçrsos grâvi uzbruks senie karotâji.
bûs iespçja sniegt upuri un saòemt pieeju íîmiskajiem ieroèiem

de_train – Teroristi var aizdzît vagonus – 1 vagons – 2000$ katram komandas loceklim.
Pa augðçjo plantu brauks „laika maðîna”, kas savâks visu pagâjuðo laiku (raundâ)
Ir iespçjams izvilkt vagonu no sienas un saòemt sponsoru atbalstu lîdz mapes beigâm – 2500$ katrâ raundâ

de_clan1_mill – ir 25% iespçja, ka pârplûdîs kanalizâcija, stiprs ûdens sitiens noòem 100hp, 100ap
uz visiem pazemes plantiem bûs eskalatori
pçc c4 uzstâdîðanas Teroristi varçs uzcelt sargtorni

de_nuke – virs tâs dzelzs mâjiòas bûs uzstâdîta giljotîna
katrus 3 raundus no T dzimtenes lîdz A plantam brauks bruòumaðîna – maks 500$
trepes uz A plantu ir ieziestas ar eïïu
teroristi var izsist caurumu starp plantiem un c4 no aug6as noplantot lejâ

de_inferno – mainîsies diena un nakts, tâtad noderçs lukturîði, bet tos varçs arî saplçst, to panâkusi „kompânija” kas izgudroja nightvision! (saprotat ko es domâju!!! Maukas blin).
Kastes uz B planta var kustinât, tâtad CT varçs aizbarikâdçt to arku (pidarasi!!!).
Terori var pârdot CT íipa,ja 3 Teroristi vienlaicîgi nomçríç uz CT, viòam notiek reconnect, bet Terori dabon 1500$ uz cilvçku.

Uz mapa de_cbble izmaiòu nav (noslinkojuði).

Vçl daþas izmaiòas:
Jauns sods Tk’eriem – viòus var apìçrbt cietumnieku drçbçs un ielikt aiz restçm mapes vidû (kâ atstumtos ).

Spectatori
Maitas dabûjuði paði savu skinu un var skraidît pa mapu (tizlums!!!), un te ir pats labâkais – pa viòiem nevar ðaut jeb:1 kill - -1000$, 2 kills – kick, 3 kills – PERM Ban OMFG!!! kas tad tas?????


 
GaaraDatums: Friday, 2008-01-04, 7:25 AM | Ziņas # 2
Man
Grupa: Administrators
Ziņas: 164
Respect: 4
Status: Offline
Laabs biggrin

Esmu dzeruma 24/7 :D
 
windtalkersDatums: Friday, 2008-01-04, 12:59 PM | Ziņas # 3
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
aha biggrin

 
souljaBOYDatums: Friday, 2008-01-04, 6:17 PM | Ziņas # 4
Major-general
Grupa: Moderatora paliigs
Ziņas: 163
Respect: 3
Status: Offline
TAS BUUS PSC! bet par actek mapi ka tev uzbruks maiji nu shaubos lol! ja varees nopirkt bumbu tad buushu Allah Allah! ME SUICIDE BOMBER! WAZAAA!!! biggrin

I don't like to vibe in V.I.P
 
GaaraDatums: Saturday, 2008-01-05, 3:15 AM | Ziņas # 5
Man
Grupa: Administrators
Ziņas: 164
Respect: 4
Status: Offline
biggrin o psc!

Esmu dzeruma 24/7 :D
 
windtalkersDatums: Friday, 2008-01-18, 11:53 AM | Ziņas # 6
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
Jau esot iznaacis tongue

 
windtalkersDatums: Friday, 2008-01-18, 11:54 AM | Ziņas # 7
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
Bet dzirdeeju ka jaudiigs kompis nereaali buus vajadziigs!!!! sad

 
windtalkersDatums: Friday, 2008-01-18, 7:23 PM | Ziņas # 8
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
Ne tev vieniigajam!!! sad

 
windtalkersDatums: Sunday, 2008-01-20, 1:09 PM | Ziņas # 9
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
nezinu, nesmu mekleejis!!! bus japaskataas!!!

 
souljaBOYDatums: Thursday, 2008-01-24, 2:06 AM | Ziņas # 10
Major-general
Grupa: Moderatora paliigs
Ziņas: 163
Respect: 3
Status: Offline
es kaut ko atradu, bet nezinu vai iistais.

I don't like to vibe in V.I.P
 
windtalkersDatums: Thursday, 2008-01-24, 4:25 AM | Ziņas # 11
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
cool ko atradi??? nu ir istais??

 
souljaBOYDatums: Wednesday, 2008-02-06, 3:20 PM | Ziņas # 12
Major-general
Grupa: Moderatora paliigs
Ziņas: 163
Respect: 3
Status: Offline
saaku kachaat tikai baigi leeni, jo laikam no aarzemeem. kaadreiz normaali jaapanem un jaaiekachaa. surprised

I don't like to vibe in V.I.P
 
windtalkersDatums: Thursday, 2008-02-07, 6:04 AM | Ziņas # 13
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
wink

 
neatquDatums: Saturday, 2008-03-29, 12:13 PM | Ziņas # 14
Sergeant
Grupa: Iesaaceejs (bots) :D
Ziņas: 33
Respect: 0
Status: Offline
Uzspeleju baigi labais ! Terori ir meitene happy happy happy

Es cenšos bet nesanāk :| .....
 
tussDatums: Saturday, 2008-03-29, 5:38 PM | Ziņas # 15
Major
Grupa: Iesaaceejs (bots) :D
Ziņas: 72
Respect: 1
Status: Offline
Nereali labss.. bet es palieku pie cs 1.6 biggrin

es jau esmu dzirdejiss... biggrin kad spele tad zosene skrien parii.. biggrin

 
Forums » hedbratok clan serveris » CS Jaunumi!!!! » CS 1.7 (...)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
Search:

[headbratok] © 2023