Friday, 2020-07-03, 10:54 AM
Welcome Viesis | RSS
esi sveicinaats manaa web!!!!
Sākums | HLDS servera uzstâdîðana - Forums | Register | Log in

[Jaunākie pievienotie · Lietotāji · Noteikumi · Meklēt · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forums » Pieteikumi! » Seit noderigi faili C.S » HLDS servera uzstâdîðana (:))
HLDS servera uzstâdîðana
windtalkersDatums: Thursday, 2008-01-03, 4:16 AM | Ziņas # 1
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
HLDS servera uzstâdîðana
Ðeit ir aprakstîts kâ uzinstalçt pliku hlds serveri, par modiem lasam zemâk...
hlds updatetool novilkðana
No steampowered.com saites zem sadaïas Get Steam Now gar labo malu ir jauks links ar uzrakstu Windows HLDS Update Tool. Velkam to nost.

hlds updatetool instalçðana
Pçc novilkðanas palaiþam to, lai ieinstalçjas. Ieteikums norâdît direktoriju, kur atradîsies uzstâdâmais HLDS serveris (piem. C:\mansserveris)
Pie reìiona norâdam Europe un spieþam next, kamçr instalâcija ir pabeigta.

hlds servera instalçðana
hlds updatetool ir konsoles rîks, tâpçc, lai varçtu ieinstalçt hlds, nâksies lietot konsoli. Attiecîgi jâizdara pâris darbîbas:
Spieþam pogu Start -> Run
ierakstâm tur cmd
atvçrsies melns logs ( <<<< KONSOLE >>>> )
ja ieinstâlçtais hldsupdatetool atrodas uz cita diska, tad ierakstâm cd X: (kur X ir diska burts)
ierakstâm tur cd C:\mansserveris (aizvietojam ar mûsu instalâcijas direktoriju)
ierakstâm:
hldsupdatetool.exe blah
blah vietâ var ierakstît jebko, jo pirmajâ lietoðanas reizç hldsupdatetool tikai atjaunos sevi no steampowered saites.
laiþam vçlreiz hldsupdatetool, ðoreiz sekojoðâ veidâ:
hldsupdatetool.exe -command update -game cstrike -dir . -retry
aizejam mierîgi paçst & paskatîties televizoru, ðis process bûs ILGS
Teorçtiski ðo darbîbu izpildes rezultâtâ vajadzçtu iegût svaigu hlds servera instalâciju. Ja hldsupdatetool pa vidam izmet kâdu kïûdu, tad to vajag vienkârði palaist vçlreiz un tas turpinâs instalçt serveri no tâs vietas, kur tas pabeidza.

spçlçðana internetâ
Lai cilvçki varçtu spçlçt ne tikai pa LANu, bet arî no citiem inerneta pieslçgumiem, serverim ir vajadzîgs NoWON cracks. Zemaak pievienots won cracks. Ak jâ, un "bojâtais" fails, kas neïauj spçlçt ir swds.dll

servera konfigurçðana
Tâtad, lai serveris bûtu pilnvçrtîgs un forðs, vajag nedaudz viòu apstrâdât. Admin modu instalâcija bûs apskatîta zemâk. Ðeit apskatîti tikai servera iespçjamie parametri. Konfigurçjas tie iekð faila server.cfg, kas atrodas zem cstrike direktorijas, kura savukârt atrodas servera instalâcijas direktorijâ. Iespçjamie mainîgie un to apraksts:
sv_allowdownload (1/0 - atïauj/neatïauj no servera novilkt kartes/skaòas/etc lietas, ja ir lçns nets, labâk likt 0)
mp_autoteambalance (1/0 - norâda, vai komandas tiks automâtiski pârkârtotas, ja vienâ spçlçs pârâk daudz spçlçtâju)
mp_limitteams (0,1,2... - norâda spçlçtâju skaita atðíirîbu, pie kâdas stâsies spçkâ mp_autoteambalance)
mp_friendlyfire (1/0 - ieslçdz/izslçdz iespçju ievainot komandas biedrus)
mp_forcechasecam (0/1/2 - pçc spçlçtâja nâves viòð var: redzçt visus spçlçtâjus / tikai savas komandas spçlçtâjus / kur nomirst, tur paliek )
mp_timelimit (kartes laika limits, normâli ir 30)
mp_roundtime (raunda laika limits, normâli ir 3 vai 4)
mp_freezetime (raunda sâkumâ laiks, kad spçlçtâji ir iesaldçti, normâli ir ap 5 vai 6)
log (on/off - raksta/neraksta log failus par notiekoðo serverî)
ir vçl DAUDZ citi parametri, bet nu sâkumam pietiks ar ðo

servera palaiðana
Ðeit netiks apskatîta vizuâlâ reþîma palaiðana, bet tikai konsoles palaiðana. Neesu nekad atbalstîjis vizuâlo reþîmu, jo tas rij resursus vairâk, lîdz ar to serveris lago vairâk.
Lai padarîtu dzîvi vienkârðu, nospieþam uz hlds.exe ar labo pogu un izvçlamies Create Shortcut. Pçctam ðim izveidotajam shortcutam spieþam ar labo peles pogu un izvçlamies Properties. Mûs paðreiz interesç rindiòa zem nosaukuma Target. Tekstu, kas ierakstîts ðajâ ailç, lielam pçdiòâs un galâ pierakstâm:
-game cstrike -insecure -nomaster +maxplayers 10 +sv_lan 1 +map de_aztec
galu galâ ðai ailei ir jaizskatâs aptuveni ðâdi:
"C:\HLServer\hlds.exe" -game cstrike -console -insecure -nomaster +maxplayers 10 +sv_lan 1 +map de_aztec
nedaudz pastâstîðu par to, kas tur îsti rakstîts:
-game cstrike (diezgan elementâri, norâdam, ka serveris bûs CS)
-insecure (valve izmanto savu antièîtu VAC, bet tam nav jçga uz krakotajiem/LAN serveriem, jo tas banno tikai legâlos klientus, tâpçc to jâatslçdz)
-nomaster (norâdâm, ka serveris netiek izreklamçts globâlajâ serveru datubâzç, mçs tak negribam lai valve mûs pieíer ar krakotu serveri, ne? )
+maxplayers 10 (norâda, ka serverî varçs spçlçt 10 spçlçtâji)
+sv_lan 1 (ðim ir jâbût OBLIGÂTI, ja vien serveris nav domâts priekð legâlajiem klientiem)
+map de_aztec (norâda, kâda karte tiks ielâdçta pirmâ, pie servera palaiðanas)
Îsumâ viss... pçc ðo darbîbu izpildes, vajadzçtu iegût funkcionçjoðu serveri


 
Forums » Pieteikumi! » Seit noderigi faili C.S » HLDS servera uzstâdîðana (:))
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

[headbratok] © 2020