Saturday, 2020-08-08, 12:21 PM
Welcome Viesis | RSS
esi sveicinaats manaa web!!!!
Sākums | Kaa izveidot CS mapi 2 dalja!!! - Forums | Register | Log in

[Jaunākie pievienotie · Lietotāji · Noteikumi · Meklēt · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forums » Pieteikumi! » Seit noderigi faili C.S » Kaa izveidot CS mapi 2 dalja!!! (....)
Kaa izveidot CS mapi 2 dalja!!!
windtalkersDatums: Saturday, 2008-01-26, 4:53 AM | Ziņas # 1
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
Lai kontrolçtu visas ðîs mazâs lietiòas WC, galvenais ir uzstâdît pareizos kompilçðanas rîkus.

Un beidzot “textures” tabula. WC lieto zeditor.wad tâ speciâlajâm tekstûrâm, un ZHLT lieto tâpat nosaukto zhlt.wad. Tiem failiem tev noteikti jâbût. Ja tie jau nav tavâ WC mapç, vienkârði sameklç tos ar programmu 'Search' zem Windows “start” izvçlnes un atrodi tos, un tad nokopç tos, tur kur tiem jâbût - WC mapç. Pçc tâ, tu vari pievienot jebkuru “wad” failu (tekstûru formâts). Noteikti ieliec halflife.wad, kas atrodas tavâ “valve” mapç. Es iesaku liquids.wad (labi ûdenim un vçl ður un tur) un cstrike.wad – pilns ar labâm lietiòâm. Tu vari pievienot “wad” failus no tavâm iecienîtâkajâm kartçm vai arî pievienot paða izveidotos “wad” failus, ko tu vari izveidot ar programmu “Wally”. Tomçr es neieteiktu pievienot pârâk daudz tekstûru failu (ne vairâk kâ 8). SVARÎGI: Ja tu lieto nestandarta “textures” un vçlies izplatît savu karti, tev tâs ir jâdod lîdzi, iekïaujot kartes mapç, îsâk sakot, lai palaistu karti, visiem izmantotajiem .wad failiem ir jâbût modifikâcijas mapç.

Tagad pie “entities”. Tas arî parâdîs kâ izveidot pirmo telpu. Tavai pirmajai kartei, tev vajag paplaðinâtu telpu, gaismas avotu, divas iepirkumu zonas un Teroristu (T), un Pret-Teroristu (CT) raðanâs punktus. Tas ir viss. Protams, de_paplaðinâts_kubs nebûs visu laiku spçlçtâkâ karte, bet tâ darbosies. Tas ir viss, par ko mums ir paðlaik jâdomâ.

World Craft rîki nav tik viegli, intuitîvi apgûstami, tâpçc es izskaidroðu pamatus.

Vispirms, ja WC nav palaists, palaid to. Zem izvçlnes 'file', augðçjâ, kreisajâ ekrâna stûrî. Izvçlies 'new map' un tad 'Counter-Strike' kâ spçles konfigurâciju (ja tev ir vairâkas spçles konfigurâcijas). Tad vajadzçtu atvçrties èetriem atseviðíiem laukumiem (vai arî vienam laukumam – tas atkarîgs no uzstâdîjumiem).

Vispirms tev ir jâizveido istaba. Tas ir izdarâms ar “block tool”, un “hollow” rîku. Rîki atrodas pa kreisi WC ekrânâ un ir apzîmçti ar attçliem. Izvçlies “block tool”. Pârvieto peles kursoru pâr vienu no skatiem (ja tev ir èetri logi ar skatiem, bet ja nav, tu vari viena loga funkciju izmainît uzklikðíinot uz loga nosaukuma un izvçloties vajadzîgo) kartç, top (no augðas), front (no priekðas), side (no sâna), vienalga kuru. Turi kreiso peles taustiòu un velc diagonâli pa logu. Baltu lîniju laukums parâdîsies, ar mazu, baltu kvadrâtu rokturiem katrâ virsotnç. Tam jâizskatâs apmçram ðâdi:

Ja tas nav ðâda izmçra izmaini izmçru, bîdi peles kursoru uz kâdu no malâm, turi kreiso peles taustiòu bîdi, kamçr ir vajadzîgajos izmçros. Pârbaudi, lai tas izskatâs vienâdi visos skatos, jo mums vajag kubu, nevis taisnstûri. Kad tas ir vajadzîgajos izmçros, ar “block tool” vçl aizvien ieslçgtu, bîdi peles kursoru pâºi kubam, ko tikko izveidoji un noklikðíini ar labo peles pogu, un izvçlies 'create object'. Kubs tagd kïûs krâsains, telpisks. Apsveicu, tu izveidoji savu pirmo telpu.

Tagad paplaðini to. Izvçlies “selection tool”. Uzklikðíini kuba centrâ, lai to iezîmçtu. Kad tu esi kubu iezîmçjis, tam jâkïûst sarkanam. Nospied labo peles pogu virs iezîmçtâ kuba un izvçlies “Hollow” (to var izdarît arî ar “karsto” taustiòu - “ctrl-H”). Tas atvçrs paplaðinâjuma dialoglogu. Dod tam biezumu. Es visbieþâk izmantoju -12. Negatîvs nozîmç, ka paplaðinâjums bûs uz ârpusi, iekðpuses vietâ. Tas dos tev vairâk vietas, kur darboties. Tagad tavam kubam vajadzçtu izskatîties ðâdi:


 
Forums » Pieteikumi! » Seit noderigi faili C.S » Kaa izveidot CS mapi 2 dalja!!! (....)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

[headbratok] © 2020